Comisii de specialitate

Primăria Băbiciu

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert:

MOISE FICU - presedinte
RUSANEANU MARINA - secretar
ROSU TEODOR DORIN - membru
VINTILA ALEXANDRU - membru
REZEANU IONUT MIRCEA - membru

2. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement:

LUPU VASILE - presedinte
MORARU DUMITRU GABRIEL - secretar
STAN CORNEL CONSTANTIN - membru

3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetateanului:

BARBU PETRE - presedinte
POPA PAUL - secretar
TOMA MARIAN - membru

 


ART. 125
Atribuţiile comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe
care le prezintă consiliului local;
c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare
a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au
legătură cu activitatea lor.
(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.


ART. 126
Preşedintele şi secretarul comisiei de specialitate

(1) Comisiile de specialitate îşi aleg, prin votul deschis al majorităţii absolute a
consilierilor locali ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.
(2) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de
specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale şi cu celelalte
comisii;
b) convoacă şedinţele comisiei conform procedurii prevăzute în regulamentul de
organizare şi funcţionare a consiliului local şi informează secretarul general al
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale cu privire la data şi locul şedinţei;
c) conduce şedinţele comisiei;
d) susţine în şedinţele consiliului local avizele formulate de comisie;
e) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;
g) comunică secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în
termen rezonabil, până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezenţa şi procesele-verbale
ale fiecărei şedinţe ale comisiei de specialitate.
(3) Preşedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrările comisiei să
participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar şi poate
participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă
pentru comisia pe care o conduce.
(4) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru
emiterea fiecărui aviz şi asupra rezultatului votării;
c) asigură redactarea avizelor, a proceselor-verbale şi a altor documente prevăzute de
lege;
d) îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare
a consiliului local sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedintele acesteia.

Stiri

Ultimele stiri
      Solicitare informatii / Legislatie